ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คำศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ บริหารสำนักงาน งานบุคคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลำดับงานและการนัดหมายการติดต่อทั่วไปการสื่อสารภายในสำนักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน 

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทางอุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น ลำดับและอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน

        ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานคำศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ บริหารสำนักงาน งานบุคคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลำดับงานและการนัดหมายการติดต่อทั่วไปการสื่อสารภายในสำนักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน