ลักษณะทั่วไปและการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชน และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

ศึกษาหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการทำการตลาดทางตรง การใช้สื่อการตลาดทางตรงประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดำเนินงานด้านการตลาดทางตรง ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับการตลาดทางตรง

ศึกษาความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร  การกำหนดตลาดเป้าหมาย  เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรวมถึงการทดสอบและประเมินผล

ความหมายและความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การกำหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดบริการ การวางแผนและกำหนดส่วนประสมการตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวโน้มของการตลาดบริการในอนาคต

 

ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของตลาดและส่วนประสมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด