วิชานี้อธิบายถึง  (1) ความสำคัญของวิชาชีพครู (2) บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู (3) พัฒนาการของวิชาชีพครู (4) คุณลักษณะของครูที่ดี (5) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (6) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู (7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (8) การเป็นผู้นำทางวิชาการ  (9) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (10) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (12) การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (13) การปฏิบัติหน้าที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ (14) การสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดการอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดการอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้  ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการแนวคิด  หลักการ  วิธีการประกันคุณภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ  หลักสูตร  ผู้สอน  และผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยตัวชี้วัดและระบบการประเมิน  ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total  Quality Management-TQM) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย  รวมทั้งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา

ศึกษา  (1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ (2)  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  (3)  การคิดอย่างเป็นระบบ   (4)  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  (5)  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  (6) การติดต่อสื่อสารในองค์กร  (7)  การบริหารจัดการชั้นเรียน  (8)  การประกันคุณภาพการศึกษา (9)  การทำงานเป็นทีม  (10)  การจัดทำโครงงานทางวิชาการ  (11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ   (12)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา   (13)  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ (14) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

ความสำคัญของวิชาชีพครู  บทบาท หน้าที่และภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี  ค่านิยมและอุดมการณ์ของครู  การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ทฤษฎีและการบริหารจัดการ  ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อ สื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน  การจัดทำโครงการทางวิชาการ  การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของครูและพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง