โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย รายวิชา 4167234  เทคโนโลยีขนมอบ จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 

   ศึกษาสมบัติ องค์ประกอบของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ฝึกปฏิบัติในเนื้่อหาที่เกี่ยวข้อง

เป็นรายวิชาที่ต้องศึกษาคุณสมบัติ องค์ประกอบเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของอาหา

รวมทั้งวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหาซึ่งเป้นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของอาหาร

         ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารและฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร

หลักการพื้นฐานของอาหารฮาลาล การเลือกใช้วัตถุดิบและวัตถุเจือปนในอาหารฮาลาล มาตรฐานอาหาร กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล หลักการแปรรูปอาหารฮาลาล และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อตามหลักการผลิตอาหารฮาลาล