วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยความสามารถในการสื่อสารและทักษะการใช้ภาษาในการฟัง อ่าน เขียน และพูด เนื้อหารายวิชาจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อมาใช้ โดยผู้สอนจะอธิบายหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษและให้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อนั้นๆ

การอ่าน 1

Reading 1

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการอ่านและการฝึกอ่านทั้งระดับประโยคและอนุเฉท การทำความเข้าใจรูปแบของภาษา โดยใช้บริบท การสร้างทักษะสำหรับการเข้าใจความหมายของคำใหม่ และการอ่านเพื่อค้นหาประเด็นและใจความสำคัญ

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนต้องผ่านวิชา English structure 1 มาก่อน วิชานี้จะเน้นลักษณะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถเชิงวิชาการให้เป็นครูภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ