ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของแผนที่

วิวัฒนาการของอารยธรรมโลกในภาคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิง. วิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดการคลี่คลายและแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาคสนามทุกขั้นตอน ตลอดจนนำผลการวิจัยมานำเสนอโดยใช้รูปแบบของการสัมมนาสังคมศึกษา