ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านการเขียนคำไทย ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่าน การเขียนคำไทยผิดปากกฎเกณฑ์ รวบรวมวิเคราะห์ เปรียบเทียบคำที่มักอ่านหรือเขียนผิดไปจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง

 

ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม  พัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์และทำทำนุบำรุงภาษามาตรฐาน หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์ของหน่วยงานทางภาษาไทย บทบาทของผู้ใช้ภาษาไทย ต่อการทำนุบำรุงภาษาไทย

ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์