มุ่งเน้นการบูรณการเทคโนโลยีและการเรียนรู้ภาษากับอินเทอร์เน็ต สื่อ เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น