เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนเปรียบเทียบการศึกษากับประเทศไทยเกี่ยวกับที่มาของการใช้อำนาจการบริหารประเทศ แนวทางความร่วมมือระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในความสัมพันธ์แบบเครือข่าย หรือพหุภาคี รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย และระบบการเมืองที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิค และการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย