การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

ฝึกทักษะฟังและพูดจากการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น 

1. คำอธิบายรายวิชา

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียง คำ ภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศและฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน

วิชานี้จะฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายู