ความหมาย  แนวคิด  ความสำคัญ  ประโยชน์  รูปแบบ  และวิธีการใช้หลักธรรมาภิบาล   ในการพัฒนาชุมชน  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล

ศีกษาเกี่ยวกับความสำคัญ  ความหมาย อุดมการณ์ และความคิดทางสหกรณ์ ลักษณะสำคัญของสหกรณ์ หลักสำคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาชุมชน ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการในการดำเนินงานสหกรณ์  โครงสร้าง และการดำเนินงานของสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการ  คณะกรรมการในการดำเนินงาน การอำนวยการประสานงาน