ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี องค์ประกอบ คุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อสังคม กระบวนการปลูกฝังจิตสำนึกและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและพลเมืองโลกหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ศึกษาดูงาน และนักศึกษาต้องจัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในประเด็นที่สนใจ

ความหมาย  แนวคิด  ความสำคัญ  ประโยชน์  รูปแบบ  และวิธีการใช้หลักธรรมาภิบาล   ในการพัฒนาชุมชน  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล

ศีกษาเกี่ยวกับความสำคัญ  ความหมาย อุดมการณ์ และความคิดทางสหกรณ์ ลักษณะสำคัญของสหกรณ์ หลักสำคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาชุมชน ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการในการดำเนินงานสหกรณ์  โครงสร้าง และการดำเนินงานของสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการ  คณะกรรมการในการดำเนินงาน การอำนวยการประสานงาน