การใช้ภาษาจีนเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน บทสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำตนเองแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้