1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายของกฎหมายลักษณะหนี้ ชนิดต่างๆ ของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การชำระหนี้ และผลธรรมดาแห่งหนี้ ผลพิเศษแห่งหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้องและความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ ชนิดต่างๆ ของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การชำระหนี้ และผลธรรมดาแห่งหนี้ ผลพิเศษแห่งหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้องและความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์