ประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพพอสังเขป เรียนรู้หลักและวิธีการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์จัดแสง และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบ

นวัตกรรมสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง

  • ศึกษาประวัติความเป็นมา    ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการถ่ายภาพ  ประเภทของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลส่วนประกอบและกลไกการทำงานของกล้อง วัสดุไวแสงหลักการและปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิตอลด้วยเทคนิคต่าง ๆ