หลักเบื้องต้นของการพูด ความหมาย ความสำคัญของการพูดและการนำเสนอ การจัดเตรียมเนื้อหาเรื่องพูด มารยาทในการพูดและการรับฟัง กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลป์และศาสตร์แห่งการพูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจ สามารถนำไปปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติจริง

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

ความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่และ บุคลิกลักษณะที่จำเป็น การเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์และเอกสารประกอบการเดินทาง พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปฐมพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่

คำอธิบายรายวิชา

           ความสัมพันธ์ของจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการบริการ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการบริการ การนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เทคนิคในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ ตลอดจนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีการฝึกจำลองสถานการณ์จริง

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

            รูปแบบและประเภทของธุรกิจที่พัก โครงสร้างขององค์การในธุรกิจโรงแรม วิวัฒนาการการจัดการงานโรงแรม การวิเคราะห์ การวางแผน การประเมินผลการจัดการด้านต่างๆ ในโรงแรม บทบาทความสำคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการด้านการเงินสำหรับงานโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม และกฎหมายและจรรยาบรรณในธุรกิจโรงแรม ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริการและการบริหารงานด้านการโรงแรม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พัก

คำอธิบายรายวิชา

     วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโน้ม ลักษณะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ นโยบายและบทบาทความร่วมมือการสนับสนุนของรัฐบาลและประเทศต่างๆ ในอาเซียน แผนดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การรองรับการท่องเที่ยวอาเซียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล หน้าที่สำคัญและประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของ มัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสาร ประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐมพยาบาล

 

หลักเกณฑ์และทฤษำีการพัฒนาท่องเที่ยว บทบาทการท่องเที่ยวแห่งชาติ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ ภัตตาคาร โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง โดยเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์มรดกทางการท่องเที่ยว การรักษาสมดุลขององค์ประกอบต่างๆทางด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คำศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการ บริหารสำนักงาน งานบุคคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลำดับงานและการนัดหมาย การติดต่อทั่วไป การสื่อสารภายในสำนักงาน จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน