พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน
การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง
ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท
โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น
การกำหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ
ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น
และแนวคิดเรื่องความล้มเหลวของตลาด

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา