แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้