ความสำคัญ ความหมาย ลักษณะ การวินิจฉัย และแนวทางบำบัดรักษาเด็กพิเศษ ประวัติการศึกษาด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการรู้คิดเกี่ยวกับความบกพร่องในด้านต่างๆ และความยากลำบากในการเรียนรู้ รวมถึงจิตวิทยาสังคมของการมีปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนและสังคม และการเตรียมพร้อมของผู้ปกครองและครู