ศึกษาหลักการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินแบบย่อยและแบบรวม สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

1104201  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)

                Educational Measurement and Evaluation

                ศึกษาหลักการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินแบบย่อยและแบบรวม สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

เข้าสู่การเรียนรู้รายวิชา การวิจัยทางการศึกษา

โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

s_sintana@yahoo.com