หลักการความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร  การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา  การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษานวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  โดยศึกษา ระบบสารสนเทศขององค์การ ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการบริหาร  เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศ   การบริหารระบบสารสนเทศและการบริหารระบบสารสนเทศทางการบริหารในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ