แนวคิด หลักการ ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะให้กับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัย

            ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  การคัดเลือกกิจกรรมและ การฝึกปฏิบัติเพื่อการจัดกิจกรรม สื่อ เกมและกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะทางพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย การนำเกมกีฬาพื้นเมืองและท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้       การจัดกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

         ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลงและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยรูปแบบ   การเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมทักษะดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์โดยใช้ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและบูรณาการศิลปะการเคลื่อนไหวและจังหวะของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ การใช้สื่อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและจังหวะให้กับเด็กปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมโดยใช้ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหว

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานครูปฐมวัยที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูปฐมวัยในการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย งานธุรกิจชั้นเรียน การจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน การควบคุมชั้นเรียน        การทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริม        การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับพ่อแม่และชุมชน

ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด หลักการวางแผนครอบครัว และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก พัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาและปฐมวัยของชีวิต ปัญหาสุขภาพและการให้บริการแก้ไขปัญหาสุขภาพของมารดาและเด็ก การส่งเสริมความรักความผูกพันของครอบครัว

              ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี การส่งเสริมพัฒนาการจิตใจและอารมณ์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดต่างๆ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยหลักศาสนา การจัดกิจกรรม สื่อ เกมการศึกษา สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จิตใจ และความสงบสุข ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ บทบาทครูผู้ปกครองและชุมชนในการสงเสริมด้านจิตใจและอารมณ์ และการประเนผลพัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย