ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎี ของการให้คำปรึกษา กระบวนการให้คำปรึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ให้คำปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา การใช้กลไกทางจิตวิทยาและการแนะแนว การสร้างความร่วมมือและประสานงานการจัดโปรแกรมสำหรับครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัวและสหวิทยาการ