ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ความหมายความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัั้นพื้นฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร