ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจโดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจการวิเคราะห์และการวางแผนการเงิน การพิจารณาโครงการลงทุน  โครงสร้างทางการเงิน  ค่าของทุนและนโยบายเงินปันผล

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ ตลอดจนการเปรียบเทียบอัตราส่วน รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน  งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลต่างในกำไรและต้นทุน และการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อมูลและหรือข้อจำกัดของการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์งบการเงินในวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งนี้ยังสามารถนำผลจากการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ