ศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์กับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการจัดองค์การ การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อจำกัดในการทำธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า และนโยบายภาษีต่างๆ

แนวคิด ทฤษฎี นโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษาลักษณโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และหลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้านแนวคิดในการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจในส่วนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ กฎหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและการบัญชี การบริหารสำนักงาน ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจ