พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ความหลากหลายของจุลินทรีย์ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่อมนุษย์ วิถีชีวิตจุลินทรีย์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมและประโยชน์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการทางจุลชีววิทยาที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของชุมชน การศึกษาภาคสนามและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ความรู้เบื้องต้นของไวรัสวิทยา โครงสร้างและส่วนประกอบ การจำแนก การติดเชื้อ การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อและการตรวจสอบชนิด ความ

หลากหลายของไวรัสแบคทีเรียและไวรัส อิทธิพลของไวรัสต่อสิ่งมีชีวิตอื่น   ประโยชน์และโทษของไวรัส

เป็นการกล่าวถึงความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและประวัติของจุลชีววิทยา  และครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และพันธุกรรมของจุลินทรีย์  การควบคุมจุลินทรีย์ สารต้านจุลชีพและสารเคมีบำบัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในทางอาหาร น้ำ น้ำนม ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล การสาธารณสุขและการแพทย์ การติดเชื้อ โรคติดต่อและภูมิต้านทาน

รายวิชานี้นำเสนอพื้นฐานของระบบอิมมูน อันได้แก่ เซลล์และอวัยวะในระบบอิมมูน ประเภทของภาวะอิมมูน แอนติเจนและแอนติบอดี้ อิมมิวโนโกลบูลิน ปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี้ คอมพลีเมนต์ ภาวะภูมิไวเกิน วัคซีนและการให้วัคซีน โรคและความผิดปกติของระบบอิมมูน เทคนิคทางอิมมูนและการใช้ประโยชน์