หลักเคมีอินทรีย์
Principles of Organic Chemistry

โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบแอลิเฟติกสมบัติทางกายภาพการเตรียมปฏิกิริยากลไกการเกิดปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารประกอบแอลเคนแอลคีนแอลไคน์ไดอีนแอลคิลเฮไลด์และสารประกอบแอลิเฟติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเป็นวงการสังเคราะห์เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีนการแทนที่ของสารประกอบแอโรเมติกด้วยอิเล็กโทรไฟล์และนิวคลีโอไฟล์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ สารประกอบ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ พันธะเคมี สมดุลเคมี ความเข้มข้นของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด-เบส