ปฏิบัติการอ่านและการท่องจำอัลกุร-อ่านตามหลักตัจญวีด สืบค้นการอรรถาธิบายอายะฮฺต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ศึกษาวิธีสอนและวิธีการอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข