กลุ่มรายวิชาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน "เก่งไอที" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้"

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการฝึกทักษะ การเล่นฟุตบอล การเล่นเป็นทีม การแข่งขันแบบต่างๆ การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่ การจัดการแข่งขัน การเก็บ การดูแล อุปกรณ์ ตลอดจนมารยาทการเป็นผู้ฝึกกีฬาและผู้ดุแลที่ดีและเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักให้อภัย

ชีววิทยาของเห็ด เห็ดพื้นเมือง เห็ดพิษ พัฒนาการของการเพาะเห็ด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด หลักและวิธีการเพาะเห็ด หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเห็ด สถานการณ์ผลิตและการตลาดเห็ดในปัจจุบัน

มาตรฐานความรู้ด้านภาษา(มลายู)