กลุ่มรายวิชาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน "เก่งไอที" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้"