ความรู้เบื้องต้นและกระบวนการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและฝึกปฏิบัติการจัดทำดรรชนี และสาระสังเขป

ความหมาย  ความสำคัญ  กระบวนการอ่าน จิตวิทยาการอ่าน การสร้างและฝึกทักษะการอ่าน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม