หลักการของอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรสโคปี และการนำหลักการทางสเปกโทรสโคปีมาประยุกต์ใช้หาสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์