การทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพ สารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์   กรดนิวคลีอิก และวิตามินบางชนิด