สมมาตรของโมเลกุลและกลุ่มจุดสมมาตร ทฤษฏีกลุ่มเบื้องต้น โครงสร้างผลึกของของแข็ง