ความสำคัญของพืชอุตสาหกรรมภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการขยายพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต การปลูกและดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูพืชและการจัดการ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูป สถานการณ์การผลิต และการตลาดในปัจจุบัน