สเปคโตรสโกปี (Spectroscopy) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) กับสสาร (Matter) เช่น พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม (Electronic transition) การหมุนกลับทิศของนิวเคลียสในอะตอม (Nuclear spin inversion) การเปลี่ยนระดับพลังงานการหมุนของโมเลกุล (rotation) และการสั่นสะเทือนของโมเลกุล (vibration) เป็นต้น การเปลี่ยนระดับพลังงานแต่ละแบบใช้พลังงานต่างกัน สเปกตรัมจึงมีลักษณะที่ต่างกัน คือ เป็นเส้น แถบแคบๆ หรือเป็นแถบกว้างก็ได้