ข่าวและประกาศของเว็บ

  Separate groups: All participants

  รายงานผลสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  by ธนภัทร นาคิน -

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับสิทธิ์การสอบ ICDL ให้แก่นักศึกษา จำนวน 596 คน นักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 521 คน และสอบผ่านเกณฑ์ (ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับสากล) 197 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 

  ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ

  หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา
  • หลักสูตร Application Essentials
  • หลักสูตร Computer & Online Essentials

  คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบผลการสอบ >> https://bit.ly/3zyomsM

  อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้แก่นักศึกษาใหม่ 2565

  by ธนภัทร นาคิน -

  อบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้แก่นักศึกษาใหม่ 2565

         เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยากรโดย นายธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและมีทักษะการเรียนออนไลน์ด้วยระบบต่าง ๆ ของมหวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 1,658 คน โดยจำแนกเป็น 1) คณะครุศาสตร์ จำนวน 224 คน 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 690 คน 3) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 398 คน และ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 345 คน

  อบรมการเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ให้แก่นักศึกษา

  by ธนภัทร นาคิน -

  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การเรียนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) ในวันพุธที่ 22  มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 13.30 น.  

  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมแบบถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน Facebook Fanpage : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือลิงก์ https://www.facebook.com/aritcrajabhatyala 

  หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล (ลงทะเบียนช่วงเวลา 13.30 - 13.45 น. เท่านั้น)


  Older topics...