ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี
โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Thursday, 22 December 2016, 2:15PM
 

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษารหัส 58 เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมสอบวัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 โดยแบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ เวลา 13.00-14.30 น.
รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ เวลา 15.00-16.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์(ภายใน) 23200 เว็บไซต์ center.yru.ac.th/ite

หมายเหตุ กิจกรรมบังคับ ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย