ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560)
โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 7 April 2017, 11:56AM
 ให้นักศึกษา ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ทำบันทึกขออนุญาตไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด (เมื่อเดือนมีนาคม) และ
2. นักศึกษา รหัส 56 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ให้มาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. อาคาร 25 ตามวัน เวลา ที่กำหนด
*ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ท่านสามารถดูรายชื่อและตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/view/565