ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ จึงได้มีการการดำเนินการโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC : Thai Massive Open Online course) เพื่อเปิดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaimooc.org บุคลากร นักศึกษาท่านใด สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ที่แจ้ง