=วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning=

 
 
รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
วิดีโอแนะนำการเปิดสิทธิ์รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในรายวิชา
 

ฟังก์ชั่น enrolment methods การเปิดสิทธิ์รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในรายวิชา