ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4) ทุกสาขาวิชา
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3และ 4) ทุกสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่นี่