กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: การอบรมผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง YRU e-Learning
 

ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที จะจัด Workshop : การใช้ระบบ YRU e-Learning (สำหรับอาจารย์) ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังคณะต่างๆแล้ว สำหรับท่านที่สนใจแจ้งรายชื่อได้ที่คณะได้เลย หรือติดต่อสอบถาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 23200