ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 6Dec 2018, 3:47 PM
ประกาศ สำรวจรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Tue, 24Apr 2018, 1:23 PM
ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 4May 2017, 1:46 PM
ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (รอบพิเศษ/2560) รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Fri, 7Apr 2017, 11:56 AM
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 2Feb 2017, 8:53 AM
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 23Jan 2017, 1:48 PM
ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 19Jan 2017, 3:58 PM
ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าปฐมนิเทศเพื่อเตรียมสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Thu, 22Dec 2016, 2:15 PM
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการใช้ YRU e-Learning ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Tue, 13Dec 2016, 3:25 PM
5 อันดับ อาจารย์ที่มีรายวิชาในระบบ YRU e-Learning มากที่สุด รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 26Oct 2016, 9:45 AM
ขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning สำหรับอาจารย์ รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 8Sep 2016, 1:50 PM
การตั้งชื่อรายวิชาในระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 25Jul 2016, 10:52 AM
ปฏิทินวิชาการ สอบวัดความรู้ทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56-57 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 20Apr 2016, 10:37 AM
รายงายสถิติการใช้งานระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 20Apr 2016, 10:36 AM
Workshop : การใช้ระบบ YRU e-Learning (สำหรับอาจารย์) รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 15Feb 2016, 9:04 AM
อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์) รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 1 ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Mon, 10Aug 2015, 8:19 AM
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตอลมีเดีย “Thailand Digi Challenge 2015” ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 18Jun 2015, 9:37 AM
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม Workshop " YRU e-Learning" รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 11Jun 2015, 11:39 AM
อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4) ทุกสาขาวิชา รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Sat, 6Jun 2015, 11:01 AM
ประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 10) รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 1Apr 2015, 2:40 PM
รายงานผลการติดตามการพัฒนาบทเรียนและการนำไปใช้ของผู้ที่เข้าอบรมฯ ปีงบฯ 2557 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 1 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 1Dec 2014, 10:56 AM
หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ปีการศึกษา 2557 รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี Admin ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
Sun, 19Oct 2014, 2:52 PM
การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง 1 รายวิชา ภาระงาน 3 หน่วยชั่่วโมง รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี Admin ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin 0 ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
Mon, 29Sep 2014, 8:48 AM
การแนะนำการใช้ระบบ YRU e-Learning ให้แก่นักศึกษา และปัญหาที่พบบ่อย รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 3Sep 2014, 9:51 AM
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง eL2014 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 3Sep 2014, 9:18 AM
การทำภาพ 3 มิติ ด้วย Microsoft office Power point รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 18Aug 2014, 8:01 AM
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 4Jul 2014, 9:11 AM
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 4Jul 2014, 8:57 AM
การให้บริการ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Wed, 11Jun 2014, 8:50 AM
อบรมการใช้งาน YRU e-Learning คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 5Jun 2014, 11:40 AM
อบรม eLearning YRU LMS รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 2557 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 1 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 12May 2014, 1:49 PM
กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 4Apr 2014, 10:35 AM
การใช้อีเลิร์นนิ่งระบบใหม่ของมหาวิทยาลัย รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) 0 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Fri, 14Mar 2014, 10:32 AM
ม.เชียงใหม่ จัดการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 7Mar 2014, 8:44 AM
ม.ราชภัฏสวนดุสิต จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน e-Learning เรื่อง “A day of future with e-Learning” รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 7Mar 2014, 8:43 AM
การประเมินผลการสร้างรายวิชาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ YRU e-Learning รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Thu, 20Feb 2014, 9:03 AM