ความงาม คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้ ความรู้ทางภูมิปัญญา ค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันกับสังคม นำมาสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผนออกแบบ ให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สวยงาม และสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม

หลักการ รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้ในงานกราฟิก งานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานโฆษณา เน้นความคิดสร้างสรรค์ มุมกล้อง ฉาก การจัดแสง และการจัดองค์ประกอบภาพ โดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก การสร้างแนวคิดและการวางแผนออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ แบบอย่างงานศิลปะและการออกแบบ จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ๆ จากปรากฏการณ์ทางศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยใหม่ละร่วมสมัย

หลักการ รูปแบบและปฏิบัติงาน การเขียนหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม เน้นการถ่ายทอดที่เหมือนจริงด้วยเทคนิคที่สัมพันธ์กับวัสถุ

ศึกษาหลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป 

ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการถ่ายภาพ ประเภทของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของกล้อง วัสดุไวแสง หลักการและปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัลด้วยเทคนิคต่างๆ