คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียนบทบาทผู้บริหารต่องานกิจการนักเรียน บทบาทผู้บริหารต่อการประชาสัมพันธ์บทบาทผู้บริหารต่อการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน หลักการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชนและอาเซียนศึกษา

              ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง  ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk, Yahoo , Skype etc.)  

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด รูปแบบ แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายวิชายุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษาเป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ระบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัย มาตรฐานการเรียนรู้  สามารถใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับการสอนอิสลามศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์  

วิชานี้อธิบายถึง  (1)   กฎหมายที่เกี่ยวข้องธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ (2) จัดวางระบบควบคุมภายใน  (3)  เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (4) การแสวงหาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา (5)  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ (6) การบริหารงบประมาณ  การเงินและบัญชี (7)  การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ (8) หลักการบริหารทรัพยากรทางการบริหารการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา  และ(9) การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานธุรการ  การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่