1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Assurance)

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวัดผล

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

-สอบกลางภาค

-สอบปลายภาค

8

16

20%

30%

-วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน

-การทำงานกลุ่มและผลงาน

-การส่งงานตามที่มอบหมาย

         ตลอดภาคเรียนการศึกษา

  40%

-การเข้าชั้นเรียน

-การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

         ตลอดภาคเรียนการศึกษา

    10%