ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญวิวัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพ การจำแนกประเภทสิทธิและเสรีภาพ เนื้อหาและขอบเขตการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการประกันและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน และศึกษาสิทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่องที่สำคัญ

ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของผู้นำ การสร้างภาวะผู้นำ ตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำทางการเมือง บทบาทการเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางการเมือง กรณีศึกษาบทบาทและภาวะผู้นำในประเทศต่าง ๆ