ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญวิวัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพ การจำแนกประเภทสิทธิและเสรีภาพ เนื้อหาและขอบเขตการจำกัดสิทธิและเสรีภาพการประกันและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน และศึกษาสิทธิเสรีภาพเฉพาะเรื่องที่สำคัญ