ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย