อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย   Food and Nutrition for Early Childhood                   3(2-2-5)

ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

Meanings and importance of food and nutrition to health of early childhood, practice in food preparation to promote developmental age and healthy of early childhood,  monitoring of nutrition surveillance and food program management for early childhood,  food sanitation and arrangement of a clean environment and safety,  assessment of  nutritional status of early childhood

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย