1104201  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)

                Educational Measurement and Evaluation

                ศึกษาหลักการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินแบบย่อยและแบบรวม สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร