นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานทางด้านบัญชี มีการจัดทำต้นทุนทางบัญชี